Przeglądarka, z której korzystasz ma wyłączoną obsługę JavaScript. Prosimy, włącz obsługę JavaScript, by ulepszyć wyświetalnie.

O mnie

Ilustratorka Ewa Fret.

Je­stem z za­mi­ło­wa­nia ry­so­wni­czką i ma­lar­ką. Od za­wsze to­wa­rzy­szy mi pa­sja two­rze­nia obra­zów, ilu­stra­cji jak ró­wnież kar­tek oko­li­czno­ścio­wych. Nie są mi ob­ce ża­dne te­chni­ki, ka­żdy ry­su­nek przy­nosi mi ogro­mną ra­dość i sa­ty­sfa­kcję. Na po­czą­tku 2015 roku roz­sze­rzy­łam sto­so­wa­ny przeze mnie war­sztat o ta­blet gra­fi­czny. Od te­go cza­su sta­le do­kształ­cam się oraz szli­fu­ję te­chni­ki two­rze­nia obra­zów cy­fro­wych. Obec­nie je­stem zde­ter­mi­no­wa­na, aby spró­bo­wać swoich sił jako ilu­stra­tor­ka. Pre­fe­ru­ję ilu­stra­cje dla dzie­ci, kre­a­ty­wne, po­bu­dza­ją­ce wy­o­braź­nię. Po­szu­ku­ję form współ­pra­cy, któ­re umo­żli­wią mi start i ro­zwój za­wo­do­wy w cha­rak­te­rze ilu­stra­tor­ki.